Makale Tarihi: 11.06.2020
Görüntülenme: 563

Eczane Çalışanlarına Yönelik Mesleki Yeterlilik Programları Hakkında

42.A.003625
09.06.2020

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Birliğimiz tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletilen 18/02/2020-1564 sayılı yazımız ile; bazı üniversiteler veya özel eğitim kurumlarınca Eczane Destek Personellerine yönelik düzenlenen mesleki yeterlilik eğitim programları ve sertifikasyon süreçlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Kurum tarafından 08/06/2020 tarihinde Birliğimize iletilen yazıda;

1219 sayılı Kanun'un ek 13. maddesinin (r) bendinde eczane teknikerinin "Eczane teknikeri; ön lisans seviyesindeki eczane hizmetleri programından mezun; reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve eczacılık faaliyetlerine yardım eden sağlık teknikeridir." şeklinde tanımlandığı,

Bahse konu Kanunun geçici madde 7 – (Ek: 6/4/2011-6225/11md.)'nin değişik ikinci fıkra (4/7/2012-6354/22 md)'sının son bendinde de "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir" ifadesinin yer aldığı aktarılmıştır.

Ancak aynı Kanunun 04/07/2012 tarihinde yayımlanan geçici 7. Maddesinin son fıkrasında "(Ek fıkra: 4/7/2012-6354/22 md.) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla en az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilir" hükmünün yer aldığı, bu hükümler doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlığımızca gerekli işlemlerin yapılarak başarılı olan kişilere yetki belgelerinin verildiği ifade edilmiş, hali hazırda ülkemizde 40 üniversitenin meslek yüksekokullarının ilgili programında eczane teknikerliği eğitiminin verildiği vurgulanmıştır.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin 3. maddesinin (g) bendinde yer alan "Sertifikalı eğitim programı: Mezuniyet sonrası; belli bir konuda özel bilgi ve/veya beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla sağlık alanında düzenlenecek örgün ve/veya uzaktan eğitim programını," şeklindeki açıklamaya atıfta bulunularak sertifika programının meslek ünvanı kazandıktan sonra belli bir konuda özel bilgi ve beceriye dayalı yeterlik kazandırmak amacıyla yapılacağı ifade edilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 4. Maddesinde "(1) Sertifikalı eğitim alanları ve bu alanlarda eğitim programlarının standartları ulusal sağlık politikaları ve Bakanlığın stratejik planları doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak Bakanlığa yapılan başvurular değerlendirilerek ya da doğrudan Bakanlıkça belirlenir. (2) Bakanlıkça belirlenmiş alanlarda ve standartlarda yapılan eğitimler sonrası verilen sertifikalar tescil edilir, bunun dışındaki sertifikalar tescil edilmez." hükümleri doğrultusunda, sağlık alanında düzenlenecek sertifika programlarının Sağlık Bakanlığınca belirlenecek olmasından hareketle, belirtilmiş olan mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmeyen eğitimler sonucunda alınacak belgelerin Sağlık Bakanlığınca onaylanması ve tescil edilmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Konu hakkında bilgilerinizi ve Odanız üyelerinin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY
Genel Sekreter