Makale Tarihi: 12.02.2020
Görüntülenme: 1377

(GÜNCELLENDİ) SGK DENETİMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Hasta ve hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlar;

Protokolün 5.3.5 maddesi ;

“5.3.5. Hasta veya hasta yakınına teslim edilmeyen ilaçlara ait reçetelerin Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde ilaç bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak, Kurum tarafından yapılacak soruşturma neticesinde hastaya teslim edilmek üzere hastanın ilaç alım tarihinden itibaren 60 (altmış) günü geçmeyecek sürede ilaçların eczanede bekletildiğinin saptanması halinde bu madde hükmü uygulanmaz.”

Bu madde kapsamında eczanemizde teslim edilmemiş ilaçlar ( buzdolabında muhafaza edilen ilaçlarda dahil olmak üzere ) alım tarihinden itibaren 60 günü geçmiş sürelerde bekletilmemelidir. Eczanede bekleyen hastaya teslim edilmemiş ilaçların bulunduğu poşetin üstünde provizyon çıktısının olması önem arz etmektedir.

2-Eczanede çalışan personelin sigorta kaydı mutlaka yapılmış olmalıdır.

3- Sözleşme feshi almış başka bir eczanenin reçeteleri kabul edilmemelidir.

Protokolün 5.3.3. maddesi ;

Sözleşmesi feshedilen eczacıya ait reçetelerin Kurum ile sözleşmeli eczacı tarafından Kuruma fatura edilmesi halinde, reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı uyarılır. Tekrarı halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 6 (altı) ay süre ile sözleşme yapılmaz.

4-İlaç Fiyat farkı ,muayane ücreti, ilaç katılım payı mutlaka tahsil edilmeli ve yapılan tahsilata ilişkin emekli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil) fiş ya da fatura düzenlenmelidir.(Muayene katılım payı ve reçete katılım payına herhangi bir fiş yada fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.)

Protokolün 5.3.6. maddesi ;

Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya poliklinik muayene katılım payı tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, poliklinik muayene katılım payı tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz. Provizyon sisteminde, eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarının eczane tarafından tahsil edilmediğinin tespiti halinde, bu madde hükmü uygulanır.

5-Eczanenin unvanı yada mesul müdürü değiştiğinde kuruma yazılı olarak bildirimde bulunulmalıdır.

Protokolün 7.4. maddesi ;

Eczanenin unvanının ve/veya mesul müdürünün değişmesi halinde unvan değişikliği ve/veya mesul müdürün ayrılışı, değişiklik ve/veya ayrılış tarihinde eczacı tarafından yazılı olarak Kuruma bildirilir. Kurum tarafından bu tarih itibariyle reçete girişi durdurulur. Mesul müdürün sözleşme yapmaya engel halinin olmaması halinde sözleşme devam eder ve reçete girişi açılır, aksi halde sözleşme feshedilir.

6-Eczanelerde , kurye, faks, komisyoncu gibi aracıların getirdiği reçeteler karşılanmamalıdır.

Protokolün 5.3.14. maddesi ;

Eczacılar, kendilerine hasta gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve üçüncü şahıslarla kurye şirketleri ile açık veya gizli işbirliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama ve yönlendirme yapamaz. İnternet, faks, telefon, kurye, komisyoncu ve benzeri yollarla eczanelere gelen reçeteler kabul edilmez. Eczacılara bu yolla gelen ilaç talepleri karşılanmaz. Bu durumun tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir ve 3 (üç) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odasınca da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odasınca yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurumca fesih yapılır. Yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilen tespitler nedeniyle sözleşmesi feshedilen eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir.

Protokolün eki (EK-4) uyarınca Bölge Eczacı Odası koordinasyonluğunda yapılan reçete dağıtım işlemleri bu madde kapsamı dışındadır.

7-Denetlemelerde satışa hazır halde bulunan ve rastgele seçilen ilaçların ITS ‘den kontrolü yapıldığında daha önce herhangi reçeteye verilmiş olmamalıdır.

8-Kağıt reçetelerde reçete arkasında ilaçları alanın imzası mutlaka olmalıdır.

Protokolün 5.3.2.maddesi ;

Eczacının Kuruma fatura ettiği reçetelerde bulunması gereken ve reçete muhteviyatı ilaçların reçete sahibine ya da yakınına teslim edildiğine ilişkin imzanın, reçete sahibine veya ilaçların teslim edildiği yakınına ait olmadığının tespit edilmesi halinde, reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacı yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Ancak hastanın ilacı aldığını beyan etmesi durumunda bu madde hükmü uygulanmaz.

9-Eczanelerde kutusuz ilaç bulunmamasına özen gösterilmelidir.

10-Hastaların eczanelere müracaat etmeksizin ve bilgileri dışında düzenlenmek suretiyle “Devam Reçetesi” girilmemesi ve ilaç yada ilaçların hastalar tarafından alımının engellenmemesi gerekmektedir.

11- Muayene katılım payı atlatılması hakkında protokolümüzde bulunan cezai hüküm doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Bu konuda aşağıda yer alan 5.3.15 maddesi incelenmeli ve azami dikkat gösterilmelidir.

Madde 5.3.15 Muayene ücreti tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespit edilmesi durumunda yapılan her işlem için fiile iştirak eden tüm eczanelere ayrı ayrı 250 TL. (İkiyüzelli) cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır. Maddede sayılı fiillerden herhangi birinin tekrarı halinde cezai şart miktarı iki katı olarak uygulanır.

****Meslektaşlarımızın yukarıdaki hususlara azami dikkat etmesi denetlemelerde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Bilgilerinize önemle sunulur.