Makale Tarihi: 26.10.2022
Görüntülenme: 340

Sosyal Medya Hesapları Üzerinden Yapılan Tanıtım ve Paylaşımlar Hakkında

Odamız ve ilgili kurumlara ulaşan şikayetlere istinaden, eczanelerimize ve meslektaşlarımıza ait facebook, twitter, instagram ve benzeri sosyal medya hesapları üzerinden; eczanede satılan ürünlerin ve eczanenin reklamı başta olmak üzere duyuru-tanıtım faaliyetlerinin paylaşımının yapıldığı tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere;

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında Kanun'un 24. Maddesinde

"Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur.

İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 43. Maddesi;

"İnternetten satış yasağı

MADDE 43 –

(1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz." şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9 uncu maddesinde ise;

"Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartiyle buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir." denilmektedir.

Yukarıda sayılan eczacılıkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczacıların ve eczanelerin adına internet sitesi açılamayacağı, reklam yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılması durumları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ayrıca 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 20. maddesinin (b) fıkrasında Eczacı Odası Yönetim Kurullarına,

"Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs ve müesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka, ambalajlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek," görevi verilmiştir.

Haksız rekabete yol açacak şekilde eczane adına tanıtım ve satış amaçlı internet üzerinden reklam yapılamayacağı mevzuatımızda açıkça belirtilmiştir.

Dolayısı ile facebook, twitter, instagram ve benzeri sosyal medya hesapları üzerinden, eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımı ve paylaşımlarının yapılması mevzuatımıza aykırı faaliyetler olarak kabul edilmektedir.

Meslektaşlarımızın benzer konularda Odamız, ilgili kurum ve kuruluşlarla karşı karşıya gelmemeleri ve oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi bakımından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önemlidir.

Mevzuata uygun olmayan şekilde sosyal medya hesabı kullanımının tespiti halinde konunun, yukarıda belirtilen eczacılıkla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek olup, tüm meslektaşlarımızın buna uygun hareket etmesi gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen, ekinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 24.04.2019 tarihli ve E.67409 sayılı yazısının yer aldığı" Sosyal Medya Paylaşımları" konulu yazı ektedir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.

Bilgi yazısı için tıklayınız.