Makale Tarihi: 18.06.2020
Görüntülenme: 608

Odamız Hukuk Müşavirliğinden Eczane Tabelalarından İlan ve Reklam Vergisi Alınmaması ile ilgili Hukuk Zaferi

Oda Yönetim Kurulumuzun Belediyelerin Odamız üyesi eczacılardan tahsil etmekte olduğu “Eczane adını gösterir tabelalarından alınan ilan ve reklam vergilerinin iptali” için hukuki yollara başvurulması yönünde aldığı karara istinaden Oda Hukuk Müşavirimiz Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU tarafından 05.09.2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine “Eczane adını gösterir tabeladan ilan ve reklam vergisi alınmaması” için açılmış olan davada yargılamayı yapan Antalya 2. Vergi Mahkemesi açılan davanın kabulüne karar vermiştir.

Antalya 2. Vergi Mahkemesi kararında kısaca;

“Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; özel kişiler eliyle işletilen eczanelerin, ticari bir müessese niteliği bulunmakla birlikte esasen kamu sağlığının korunması amacına yönelik eczacılık faaliyeti yürütülen sağlık kuruluşları olduğu, kamu düzeni ve yararı ile doğrudan ilgisi nedeniyle söz konusu faaliyetin, hizmetten yararlanan bireylerin korunması, kolayca ve etkin bir şekilde hizmete ulaşılabilmesi amacıyla belli kurallara bağlandığı, bu kapsamda, eczane adını gösterir tabelaların eczanelerde bulundurulması zorunluluğu getirildiği görülmektedir.

Somut olayda; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan eczane adını gösterir tabelaların kullanımının zorunlu olduğu ve bunun reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin buna yönelik kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir.” denilmiştir.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanunu madde 5, 20 ve geçici 4 ve Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik madde 25 uyarınca, eczanelerde usulüne uygun eczane adını gösterir tabela ve "E" logosu bulundurulmasını ZORUNLUDUR.

Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 25. Maddesi aşağıdaki gibidir.

Eczane ismi, levhası ve vitrini

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı il veya ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz."

Antalya 2. Vergi Mahkemesi kararı ile eczane adını gösterir tabeladan ilan reklam vergisi alınamayacağı karara bağlanmıştır.

Belediyelere dava açılması yönünde karar alan Oda Yönetim Kurulumuz ile Odamız Hukuk Müşaviri Av. Bahadır ÇOLAKOĞLU ve ekibini gayretli çalışmalarından ötürü kutluyoruz.

Ayrıca Eczane adını gösterir tabelalardan ilan ve reklam vergisi almaya devam eden diğer Belediyelere karşı açılmış bulunan davalar devam etmektedir. Bu davalarda da benzer şekilde karar çıkmasını bekliyoruz.